آتشفشان زیر آب

صفحه اصلی/برچسب:آتشفشان زیر آب«ویدئو / تحقیق در «هاوایی» برای کشف حیات در «زحل»»

ایران رسانه: ناسا در جست‌وجو برای یافتن زندگی در سیارات دیگر، به جزایر هاوایی رسیده تا پروژة موسوم به «ساب‌سی» را اجرا کند. هدف اصلی این پروژه، کاوش شرایط محیطی داخل و اطراف یک آتشفشان فعال در زیر آب است که در ۲۲ مایلی جنوب شرقی هاو [...]