امواج رادیویی

صفحه اصلی/برچسب:امواج رادیویی«ارسال امواج رادیویی زیر زمین و دریا با آنتن یک تو جیبی!»

ایران رسانه: آمریکایی‌ها موفق به تولید آنتی شدند که به اندازه‌ای کوچک است که در جیب جا می‌شود ولی با این وجود می‌تواند امواج رادیویی را در مسافتی طولانی و حتی زیر زمین و دریا پراکنده کند. به گزارش ایسنا وبه نقل از گیزمگ، " آزمایشگاه [...]