انجمن علمی گفتار درمانی ایران

صفحه اصلی/برچسب:انجمن علمی گفتار درمانی ایران«لزوم بیمه خدمات گفتار درمانی/امتناع بیمه های تکمیلی»

ایران رسانه: رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران، بر ضرورت پوشش بیمه ای خدمات گفتار درمانی در کشور تاکید کرد.-علی قربانی، در آستانه برگزاری هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران، گفت: حوزه فعالیت همایش سالیانه گفتار درمانی به صورت کلی و فراگیر [...]