آبزیان

صفحه اصلی/برچسب:آبزیان«بهبود عملکرد تولید آبزیان با دستاورد محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی»

ایران رسانه: خبرگزاری آریابه گزارش خبرگزاری آریامعاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از توانمندی محققان پژوهشگاه در تعیین میزان همخونی ماهیان مولد و تعیین والد‌های مناسب برای تلاقی به منظور دستیابی به بیشترین عملکرد تولید خبر د [...]