آبياري

صفحه اصلی/برچسب:آبياري«استفاده از سیستم نوین آبیاری در ۲ میلیون و ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشور»

ایران رسانه: وزیر جهادکشاورزی گفت: طی پنج سال گذشته موفق شدیم که در ۸۰۰ هزار هکتار در سطح کشور از سیستم نوین آبیاری استفاده کنیم و در مجموع در دو میلیون و۵۰ هزار هکتار سطح سیستم آبیاری اجرا شده است. ‌به گزارش ایسنا‌، محمود حجتی در م [...]