احمد شاه

صفحه اصلی/برچسب:احمد شاه«احمد شاه قاجار؛ تنها پادشاه اجباری تاریخ»

ایران رسانه: روزنامه سازندگی - سمیرا دردشتی: تهران به دست مشروطه خواهان سقوط کرد و شاهی که گمان کرده بود با شلیک توپ به مجلس، بساط مشروطه را بر انداخته است، این بار نیز دست به دامن روس ها شد و راه زرگنده را در پیش گرفت. به این ترتیب [...]